Elállási Jog:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az amelyen a megrendelő  vagy a megrendelő  által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Ha a megrendelő  elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát   tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,  vagy elektronikusúton küldött levél útján) az alábbi címre: El-Bonti Kft- Naturalweb 6500 Baja Keleti Krt.22. email: naturalweb.info@gmail.com Tel: 06303023849
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat mintát is.

http://naturalweb.hu/elallasi-nyilatkozat/ 

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.
  Ha a Szolgáltató az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Illetve ezt tizenkét hónapon belül megtette, akkor az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 Elállás és felmondás joghatásai: 

A megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelő  elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő  által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási   költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy a megrendelő  az általunk felkínált,  legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt  semmilyen többletköltség nem terheli.

Útmutató az elállási/felmondási minta tájékoztató kitöltéséhez:

A terméket visszafuvarozzuk a Megrendelőnek. A terméket saját  költségünkön magunk fuvarozzuk vissza. A Megrendelő  kizárólag akkor vonható felelősségre a ha termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében ha a Megrendelő  kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése felmondása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.  Hasonlóképpen visszatérítjük a Megrendelő  által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk  nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Megrendelő  a kellékszavatossági jogával?  

A Naturalweb.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvszabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt  kellékszavatossági igénye alapján?   Megrendelő  – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:   

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő  által választott igényteljesítése lehetetlen vagy a vállalkozásszámára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő  is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat.  

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő  viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás okot adott.
Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét?   A Megrendelő  köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hibafelfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Használt dologesetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?   A Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatosság? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást El-Bonti Kft -naturalweb.hu nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő  által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is meg volt.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Megrendelő a  termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő választása szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?  Termékszavatossági igényként a Megrendelő  kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.  
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő a termék szavatossági igényét?   Termékszavatossági igényét a megrendelő  a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igényérvényesítése esetén a Megrendelőnek  kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  

 –  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  

–  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  

–  a termék hibája jogszabály vagy kötelezőhatósági előírás alkalmazásából ered.  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,  egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:

  1. Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
  2. Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
  3. Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
  4. Romlandó vagy minőségég rövid ideig megőrző termék esetében
  5. Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

 

3.2 Az elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére.
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
A Szolgáltató termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

Fogyasztóvédelem:

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlapján érhetőek el. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.S.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak.